Vad vill Partiet?

 • Vårdnadsbidrag till föräldrar
 • Barnomsorg med fler dagbarnvårdare/dagmammor och mer personal till förskolor. Vi vill ha väl anpassade barngrupper.
 • Tillräckligt med personal på kommunens skolor. Alla barns behov måste tillgodoses.
 • Kommunala friskolor
 • Tillräckligt med personal för att skapa ett innehållsrikt, harmoniskt och tryggt liv inom äldreomsorgen.
 • Äldre par skall få bo tillsammans även om en av parterna är i behov av särskild omsorg i ett kommunalt boende.
 • Gratis bussresor till alla pensionärer från 65 år under vissa tider på dygnet.
 • Vi stöder kommunens verksamhet med anhörigstöd. Vi vill utreda om det går att utveckla detta ännu mer.
 • En levande landsbygd och småskalighet. Brålanda och Frändefors behöver utvecklas.
 • En öppen kommun där Du kan lägga medborgarförslag och föra medborgardialog med politikerna.
 • Delegationsordningen måste ses över, bl a vid tillsättande av chefstjänster.
 • En öppen polisstation dygnet runt. Mer synliga närpoliser. 
  Vi vill öka närheten mellan polis och medborgare (alla åldrar).
 • Skapa förutsättningar för etablering av nya företag. 
  Fler arbetstillfällen i kommunen är mycket viktig. Vi stöder lärlingsplatser.
 • Vi vill utveckla turismen i kommunen. Det vattennära området är en stor tillgång.
 • Ytterligare utreda hur vi bäst utnyttjar och utvecklar området kring Sanden.