Färglogo.jpeg.nr1

Partprogram

Valfrågor

På denna sida kan du läsa om Medborgarpartits program i Vänersborgs kommun och frågor inför höstens val

 

Förslag till Fullmäktige i Vänersborg - Äldreombudsman

 Medborgarpartiet valsedelslogo färg-1

Till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun.

MOTION GÄLLANDE INFÖRANDE AV ÄLDREOMBUDSMAN I VÄNERSBORGS KOMMUN

För att säkerställa hög kvalitet, god vård och omsorg av äldre behövs en fristående kommunal äldreombudsman som bevakar deras intressen.

Medborgarpartiet anser därför, att Vänersborgs kommun bör inrätta en sådan funktion.

Medborgarpartiet vill forma ett samhälle där alla känner trygghet vilket är en grundpelare i livets alla faser.

Även om det finns system för avvikelsehantering och kvalitetsuppföljning, är det tyvärr inte tillräckligt.

En bra äldreomsorg kan alltid bli bättre!

Äldreombudsmannen ska vara en företrädare för de äldre, men också ett stöd för deras anhöriga.

Hen skall ha en stark fristående ställning gentemot personal i kommunen och vara de äldres ombud och stöd. En annan viktig funktion är, att vid behov kunna hänvisa och förmedla kontakter till ansvariga, liksom att dokumentera och följa upp inkomna synpunkter.

Många äldre kan känna en oro för framtiden, hur ska det bli när krafterna avtar? Äldre är på många sätt en svagare grupp, speciellt när man blir beroende av andras bedömning, omvårdnad och service. Är man sjuk, ålderssvag eller av annan anledning behöver vård, hjälp eller annan omsorg av kommunen, då ska man också få det. Vården och omsorgen av äldre måste alltid fungera.

Många äldre känner sig förminskade. Äldreombudsmannen är en röst för dem.

De äldre ska ha någon att prata med i lugn och ro om sin livssituation.

Äldreombudsmannen förstärker de äldres röst och värnar om rättssäkerheten för de äldre.

Äldreombudsmannen bevakar diskriminering av äldre, ålderism och lyfter synpunkter på samhällets framrusande digitalisering, då alla äldre inte har dator.

Det kan finnas en risk för att äldre och deras anhöriga kan känna ett beroendeförhållande gentemot kommunen. Av dessa skäl kan det finnas en tvekan och osäkerhet i kontakten med kommunala företrädare, om man upplever att man inte får den service och omvårdnad man har rätt till eller servicen är utformad på ett sätt som man inte önskar.

Äldreombudsmannens uppgifter kan bl a bestå av;

  • Ge information, lyssna och ge stöd och vägledning.

  • Ta emot och förmedla synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter, inklusive verksamheter som på kommunens uppdrag utförs av entreprenörer.

  • Företräda de äldre/anhöriga genom att medvetandegöra kommunen i frågor som är väsentliga för äldres välfärd.

  • Avge årlig rapport till kommunfullmäktige.

Äldreombudsmannen bör verka under kommunstyrelseförvaltningen.Beslut att anta denna motion, innebär förbättringar för äldre och anhöriga i vår kommun.

Förslag till beslut 

För att stödja och underlätta för Vänersborgs äldre och deras anhöriga, föreslår vi således fullmäktige besluta, att en obunden äldreombudsman snarast inrättas i Vänersborgs kommun.

 

Vänersborg den 25 april 2018

Morgan Larsson

Ledamot i Vänersborgs kommunfullmäktige

Medborgarpartiet

 

Notering:

Ombudsman= person med uppgift att handlägga ärenden för andras räkning. Kan också betyda lots, vägvisare och liknande mm.

Medborgarpartiet har under arbetet med denna motion varit i kontakt med andra kommuner där funktionen finns. Sammantaget kan man säga, att det är en mycket uppskattad verksamhet.

Partiprogram

Om vi får så många röster att vi når politiskt inflytande i Vänersborg kommer vi att driva bland annat dessa frågor!

Vårt politiska program kommer att kompletteras efter hand.

 ♥ Vi kommer att tillsätta en Äldreombudsman i Vänersborg

Vikommer att sänka åldern på gratis bussresor från 75 år till 65 år.

 

 Färglogo.jpeg.nr1

PARTIPROGRAM

Här följer vårt prtiprogram hur vi vill förbättra bland annat i Vänersborgs kommun.

Vissa punkter kan vi inte besluta om i Vänersborg, men vi kan påverka andra beslutsfattare, så att vår viljeinriktning kan bli en verklighet.

 1 BARN

Skolklasser och barngrupper får inte vara större än att varje barn och elev blir sedda och får vid behov tillräcklig hjälp.

Dagbarnvårdare behövs. Valfriheten att välja vad som är bäst för ens eget barn ska inte fråntas föräldern, alla barn passar inte in i stora barngrupper.

Det är inte rimligt att miljonärer kvitterar ut barnbidrag. Gränsen för utbetalningar ska gå vid 60 000 kronor netto i månaden. Hushåll som har sammanlagda inkomster utöver det klarar sig utan barnbidrag.

2 SKOLA

Förstatliga skolan.

Skolskjutsar åt alla.

Viktigt att ge alla som vill, möjlighet att bo på landsbygden, utan att vara tvungna att skjutsa sina barn till och från skolan, för att undvika trafikfarliga vägbanor.

Mobbning och utanförskap ska bekämpas och utrotas. Det åligger skolans rektor att genomföra detta. Barn som trots detta blir mobbade ska inte behöva byta skola. Om det behövs får ”mobbaren” flytta.

Våra barn och ungdomar ska serveras skollunch som är näringsrik, välsmakande och med hög kvalitet, helst närproducerad. Maten ska så långt det är möjligt, tillagas ute på skolorna. Samtidigt måste kontrollen avseende svinn öka, i dag slängs det alldeles för mycket skolmat.

Fler gymnastiktimmar i skolan. Starta helst dagen med en rörelse aktivitet.

Profilklasser ska återställas och utvecklas, så att fler barn om möjligt kan satsa på sitt intresseområde i högstadiet.

Vi vill behålla landsbygdsskolorna.

Vi vill återinföra polisundervisning i skolan exempelvis i trafik och Lag & Rätt.

Genomför skolavslutningar i kyrkorna där det tidigare varit tradition.

Knarkhundar på skolorna nattetid.

Betyg i ordning och uppförande.

3 ENSAMHET

Ensamhet är tyvärr en vanlig situation för många medborgare idag. Måste uppmärksammas och åtgärdas ytterligare.

Sociallots - kan tipsa om gemenskap.

4 ÄLDREFRÅGOR

Äldreombudsman. Vi har redan lagt en motion om att införa en äldreombudsman.

Ung omsorg- en guldkant i tillvaron. Gynnar både gammal och ung på grund av att unga i större utsträckning väljer ett vårdyrke i framtiden (stort behov av nyrekrytering) och äldre får mer gemenskap, stimulans, glädje och därmed en guldkant i tillvaron.

Serviceboenden – Återställa och utveckla – Fördel, samma personal.

Trygghetsboende – Hemtjänst – Nackdel, stor omsättning – Bostadskö flera år. Om tilldelad lägenhet inte passar hamnar du så småningom sist i bostadskön

Maten till de äldre ska vara, näringsrik, välsmakande, av hög kvalitet, gärna närproducerad, tillagad så nära som möjligt.

Gratis bussresor från 65 år, även till Trollhättan och Uddevalla.

Bostadstilläggen för äldre måste höjas. Det byggs allt dyrare bostäder samtidigt som pensionerna inte följer utvecklingen i övriga samhället. Det här har lett till en ohållbar ekonomisk situation för många av landets pensionärer.

Pensionerna ska höjas. Det är en skam för Sverige att många av dem som varit med om att bygga vår välfärd, tvingas leva under knappa förhållanden därför att höjningen av pensionerna inte följer kostnadsutvecklingen i övrigt. Det är en självklarhet att känna sig ekonomiskt trygg.

Höjningarna finansieras delvis genom nedläggning av landstingen.

5 LANDSBYGD

Tågstopp i Brålanda och Frändefors.

Vi vill bevara landsbygdsskolorna.

Landsbygdsfrågor är viktiga, utveckling i samarbete på lämpligt sätt.

Sverige ska ha ett jordbruk som gör att landet kan vara självförsörjande på basvaror.

6 CENTRUM

Flytta gästhamnen till Fisketorget och utveckla den för att bl a stärka centrum. Gratis första natten för att locka turister.

Fler offentliga toaletter i centralorterna, ex vis i centrum, Brålanda, Vargön.

Kallbadhus i Vänersborg.

Göra Vänersborg till en attraktiv stad att verka i gällande nöjesliv och restauranger.

Förbättra tröga handläggningstider gällande bygglov och övrig byråkrati som försvårar för dem som vill etablera och driva verksamhet.

Göra delar av Aqua Blå arrangemanget till en permanent del av sommarstaden Vänersborg, där scener, tält och utskänkningstillstånd finns/gäller under hela sommaren kring området på Sanden och Hamngatan söder om Kungsgatan.

7 TURISM

Utveckla närheten till Vänern.

Tillsätt turistchef som bara jobbar enbart för Vänersborg. Turismen är en av de mest växande näringarna, då ska vi självklart inte dela turistchef med Trollhättan.

8 MOUNTINBIKEBANA

Ta upp en diskussion med lämpliga/intresserade idrottsföreningar om ett eventuellt intresse av att anlägga en mountinebikebana.

9 TVÅNGSANSLUTNINGAR

Vi är emot tvång till VA-anslutningar.

10 A-TRAKTORER

Höj högsta tillåtna hastighet för A-traktorerna till EU-standard, det vill säga 45 km i timmen.

11 VARGSTAMMEN

Diskussioner och beslut rörande vargstammens storlek ska skötas av dem som har djuren inpå knuten, inte av de som bor i storstäderna.

12 ROTAVDRAG

Utveckla Rotavdraget ytterligare. Det var det här stimulansprogrammet som räddade Sveriges ekonomi.

13 MATSVINNET

Inför förbud mot att slänga mat efter fransk modell. Där infördes 2016 en ny lag som innebär att större livsmedelsbutiker som slänger mat istället för att donera den till välgörenhetsorganisationer, matbanker eller som djurfoder straffas med höga böter eller fängelse. I dag slänger vi 25 procent av all mat i Sverige. Det måste bli ett slut på det, och vi måste ha en plan för hur vi ska hantera matsvinnet.

14 VACCIN

Gratis TBE-vaccination till alla. I dag kostar det närmare 1500 kronor för en familj med två barn att vaccinera sig mot den virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka inflammation i hjärnan.

15 FÖRENINGSBIDRAG

Ideellt arbetande lokala föreningar måste få högre aktivitetsbidrag. Samtidigt ska vi ha ett fungerande kontrollsystem som garanterar att bidragen fördelas rättvist och efter gällande regelverk. Politiska rörelser ska inte få del av dessa bidrag.

16 FALLSKÄRMAR

Inför ett allmänt förbud för både kommuner, landsting, statliga verk och statliga organisationer att betala ut fallskärmar under längre tid än sex månader.

17 LÖNEN HÖGRE ÄN BIDRAG

Nettolönen skall vara högre än bidraget.

18 ÖVERVAKNINGSKAMEROR

Tillåt att utan tillstånd sätta upp övervakningskameror, anmälan räcker. Den som inte har något att dölja behöver inte bry sig om kamerorna.

19 KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN

Vid tillsättande av tjänster i kommunal verksamhet skall det räknas som en merit om man är bosatt i kommunen.

20 GOD MAN

Den som verkar som god man ska tillåtas ha högst fem uppdrag samtidigt.

För att avslöja eventuella fuskare ska kommunerna kunna samköra olika register mot varandra. Det finns i dag gode män som har så många som ett 100-tal uppdrag och då enbart i syfte att tjäna pengar på systemet. Dessa ska inte kunna gömma sig bakom något integritetsskydd för att få fortsätta.

Kommunerna ska hållas betalningsansvariga i de fall där en god man lurar sin huvudman på pengar.

21 POSTEN

Förstatliga posten.

Det är dags för Staten, att säga upp avtalet med Postnord. Vi ska inte vara med och betala förlusterna i Danmark.

22 HJÄRTSTARTARE

Vi vill ha en karta/app som fortlöpande uppdateras av kommunen och som visar var det finns hjärtstartare. Vi vill också ha kontinuerlig och gratis utbildning i hur de används.

23 BOSTÄDER

För att långsiktigt kunna lösa den stora bristen på bostäder måste vi ge utrymme för enklare och billigare boende. Det går inte att bygga bostäder för mellan 70 000 och 80 000 kronor per kvadratmeter, eftersom väldigt få kommer att ha råd att bo i dem utan bidrag. Socialdemokraternas egna fastighetsbolag är delaktiga i hetsen, och därför är det dags för staten att gripa in och stoppa byggandet av dyra lägenheter. Byggkostnaden måste ner till cirka 20 000 eller mindre per kvadratmeter, för att vi ska få rimliga hyresnivåer.

24 MILJÖ/ÅTERVINNING

Vi värnar om en ren och fin kommun utan nedskräpning och klotter. En nollvision mot detta behövs med direktaåtgärder.

Vi uppmuntrar till all återvinning.

Avfall får lämnas till återvinningscentral utan kostnad 10 gånger under ett år. Detta för att undvika nerskräpning i naturen.

Bygg en återvinningscentral i Brålanda.

25 BYGGMÄSTARE

Ingen ska få kalla sig byggmästare utan att vara certifierad. I dag ställs krav om certifiering på elektriker- och vvs-företag, men inte på byggmästarna vilket ökar risken för byggfusk och oseriösa företagare i branschen. Vid påvisbara undermåliga byggnationer ska byggmästare bli ersättningsskyldig.

26 VÄGRENAR

På lämpliga delar av landsbygdens vägbanor ska man inte slå vägkanterna.

Likaså utmed gång- och cykelbanor. Vi behöver en rik fauna för bl a pollinerande insekter – Humlor och Bin spelar en viktig roll.

27 VINSTER I VÄLFÄRDEN

Vinster ska vara tillåtna. Stat, landsting och kommun ställer de höga och detaljerade krav som fordras för uppdraget. Kontrollera noga de företag som exempelvis erbjuder hemtjänst, driver äldreboenden och skolor.

28 PASS

Jihadistpassen.

Följ Storbritanniens exempel och riv passen för jihadister. Hittills har närmare 200 jihadister på det här sättet fråntagits sitt medborgarskap, vilket innebär att de inte kan återvända till Storbritannien.

29 FÖRETAG

Vänersborg ligger för långt ner på företagsrankningen i Sverige. Olika åtgärder måste vidtas för att underlätta etablering av nya företag.

30 ARBETE / BIDRAG

Illegala arbetskraften.

Mer resurser måste läggas på att stoppa den illegala arbetskraften. Bland annat genom att kräva kunskaper i svenska språket för att få tillstånd att arbeta i Sverige.

Det ska löna sig att arbeta, framför att få bidrag.

31 LANDSTING

En nedläggning av landstingen/regionerna skulle innebära en besparing på många, många miljarder kronor.

Idag kostar årligen dåliga upphandlingar många miljarder kronor. Landstingen har blivit en illa skött kyrkogård för gamla och avlagda politiker.

32 SJUKVÅRDEN

Låt staten ta över sjukvården. I dag är svensk sjukvård fruktansvärt orättvis eftersom väntetiden för exempelvis livshotande cancersjukdomar varierar mellan landstingen. Det ska inte bero på var du bor om du ska få rätt vård och dessutom i tid.

33 IVO  (Inspektionen för vård och omsorg)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en myndighet som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvården, dess personal och verksamheter inom socialtjänstområdet.

Vår uppfattning är att IVO inte uppfyller de rimliga krav som vi medborgare har rätt att ställa.

Alla inkomna ärenden utreds inte på grund av tidsbrist. (Har man själva uppgivit i TV intervju).

Trots att anmärkningsvärda fel anmälts till IVO blir det ytterst sällan åtgärder mot den som begått fel.

Lämplighetsprövning ska också säkras så att inte kriminella och andra olämpliga personer släpps fram i vårdyrken.

Namn på sjukvårdspersonal som varit föremål för bristfällig yrkesutövning.

Om du ska besöka exempelvis en läkare kan du ringa IVO på tel 010- 788 50 00 och själv ta reda på om läkaren varit föremål för åtgärd som exempelvis kan vara, riktad kritik, indragen förskrivningsrätt, stått under prövotid eller varit fråntagen legitimation.

34 POLIS

Öppen polisstation i Vänersborg dygnet runt. Vi ska ha poliser i tjänst dygnet runt, kriminal- och spaningsavdelningar, patrullerande poliser.

Beslut om öppettider på polisstationer får endast beslutas av kommunfullmäktige.

Närpoliser, ex vis i Brålanda och andra utsatta bostadsområden.

35 ASSISTENTLAGEN

Se över assistenthjälpslagen. I dag är den alltför godtycklig barn, ungdomar och äldre som behöver det får alltför ofta ingen hjälp, medan rena gangstrars kan kvittera ut miljonbelopp. Kontrollen måste bli mycket effektivare, så att pengarna hamnar i rätt fickor.

36 RÄTTSVÄSENDE

Hela rättsväsendet har kollapsat. Från polis – åklagare – domstolar och kriminalvård.

Omfattande förändringar måste genomföras.

För exempelvis mord ska endast livstidsstraff kunna utdömas. För att kunna omvandla livstidsstraff till tidsbestämt straff fordras en betydande tid i fängelse.

Vidare några exempel på nödvändiga förändringar.

Påföljder

Straffrabatter

Förundersökningsbegränsning

Villkorlig frigivning efter 2/3 av strafftiden

37 HEDERSBROTT

Så kallade hedersbrott ska straffas, därefter omedelbar livstids utvisning. Samtidigt måste de som drabbats få ett bättre stöd av samhället än i dag.

38 KRIMINALITET

Olika myndigheter måste börja samarbete i syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och bekämpa organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet som är riktad mot vårt välfärdssystem. I dag utnyttjas svagheterna i systemet till 100 procent, vilket inte minst visas av att terrornätverket IS gång på gång lyckas svindla olika myndigheter på stora pengar. Ett sätt att stoppa den här brottsligheten är att myndigheternas möjligheter till informationsutbyte utökas.

39 MARIESTADSMODELLEN

De ensamkommande som ljuger om sin ålder ska också tvingas ta konsekvenserna av det. I Mariestad har kommunen valt att polisanmäla ensamkommande som har fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket för brott mot bidragsbrottslagen.